Betingelser for handel

Betingelser for handel

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandels- loven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Innholdsfortegnelse:

 1. Avtalen
 2. Varen
 3. Partene
 4. Pris
 5. Avtaleinngåelse
 6. Betaling
 7. Levering
 8. Risikoen for varen
 9. Angrerett
 10. Forsinkelse og manglende levering
 11. Mangel ved varen
 12. Personopplysninger
 13. Konfliktløsning

1] Avtalen

Avtalen består av disse ´betingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2] Varen

Varen som leveres av Prokam AS, er virtuell og består av en link til audiovisuelt innhold som kan avspilles på kjøperens mobiltelefon, laptop, desktop eller tablet. Tilgangen til varen vil i de fleste tilfeller være tidsbegrenset til tidsrommet en direktesending foregår.

3] Partene

Selger er Prokam AS, Strandvegen 29a 7802 Namsos, post@prokam.no, tlf.: 484 21 100, Org.nr.: 926896695, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

4] Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

5] Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6] Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen før varen leveres fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet i det varen leveres.

7] Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt ordrebekreftelse på epost eller SMS med link til varen som er kjøpt.

Varen vil være tilgjengelig senest innen 24 timer etter kjøp.

8] Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Selger har ikke noe ansvar for tekniske problemer på kjøper sine enheter for visning av varen eller kvaliteten på kjøper sin internettforbindelse.

9] Angrerett

Ved gjennomføring av kjøp samtykker kjøperen tilgang til digitalt innhold. Dermed erkjenner kjøperen også at angrerett bortfaller, jf. § 22 bokstav n.

10] Forsinkelse og manglende levering

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjø- perens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene, heve avtalen og kreve tilbakebetaling fra selgeren. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse av avtalen.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

11] Mangel ved varen

Selger frasier seg ansvaret for kvaliteten på varen, og eventuelle klager på kvaliteten på varen blir ikke tatt til følge så lenge varen har blitt levert til kunden.

12] Partenes rettigheter ved bruk av varen

Bruksretten til som gis til produktet i medhold av denne Avtalen er begrenset til privat, ikke-kommersiell bruk, dvs. tilgang til og visning av innholdet for deg eller for familie i samme husstand.

All annen bruk, kopiering, deling eller annen tilgjengeliggjøring er ikke tillatt. Du skal heller ikke å omgå systemer for teknisk beskyttelse eller bruke produktene på en måte som forstyrrer andres bruk. All bruk skal være i samsvar med norsk lov og denne Avtalen.

13] Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de person- opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14] Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.